Algemene voorwaarden


Tyres2C.com: de besloten vennootschap Tyres in Stock Nederland B.V., handelend onder de naam Tyres2C.com, statutair gevestigd te Rotterdam, en kantoorhoudende te (4782 PZ) Moerdijk aan de Oostelijke Randweg 42a en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder registratienummer 53034309, met BTW-nummer NL850716925B01.

Contactgegevens
Telefoon: 078 682 33 33
E-mail: info@tyresinstock.com

Artikel 1: Definities

1.1. Algemene Voorwaarden: de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden;
1.2. Webshop: de webwinkel te vinden op http://www.tyres2c.com
1.3. Klant: zowel Zakelijke Klanten als iedere natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die een Overeenkomst op afstand sluit via de Webshop met Tyres2C.com. De bepalingen in deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle Klanten, tenzij dit in een bepaling uitdrukkelijk anders is bepaald.
1.4. Montagepunt: het garagebedrijf waar de producten gekocht in de Webshop gemonteerd worden op de auto van de Klant.
1.5. (de) Overeenkomst: iedere overeenkomst op afstand als bedoeld in afdeling 6.5.2a. BW, gesloten tussen de Klant en Tyres2C.com via de Webshop.
1.6. Zakelijke Klant: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die via de Webshop een overeenkomst op afstand sluit met Tyres2C.com.

Artikel 2: Algemene Bepalingen en Toepasselijkheid

2.1. De Algemene Voorwaarden hebben uitsluitend betrekking op, en zijn onverkort van toepassing op, ieder door Tyres2C.com gedaan aanbod zoals bedoeld in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden en iedere overeenkomst die door aanvaarding van dat aanbod tot stand is gekomen.
2.2. Tyres2C.com is uitdrukkelijk bevoegd de uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen over te dragen aan een andere rechtspersoon verbonden aan Tyres2C.com in de zin van art. 2:24b BW. In deze gevallen blijft Tyres2C.com aansprakelijk voor de nakoming door deze andere rechtspersoon.
2.3. Tyres2C.com behoudt zich het recht voor enig deel deze Algemene Voorwaarden te vervangen, te verwijderen, of te wijzigen. Bewaar kopieën van deze Algemene Voorwaarden en enige andere facturen of andere materialen voor uw administratie. De versie van deze Algemene Voorwaarden die op het tijdstip van aanvaarding van het aanbod langs elektronische weg aan de Klant beschikbaar is gesteld, is de versie die geldt voor de op dat moment gesloten overeenkomst. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden kunt u vinden op http:// .
2.4. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten worden deze Algemene Voorwaarden aan de Klant ter beschikking gesteld langs elektronische weg en wel op zodanige wijze dat deze op eenvoudige manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is voor het sluiten van de Overeenkomst, zal worden aangegeven waar langs elektronische weg kennis kan worden genomen van deze Algemene Voorwaarden of zullen de Algemene Voorwaarden op een andere wijze worden toegezonden.

Artikel 3: Aanbod en totstandkoming Overeenkomst

3.1. Indien een aanbod mede inhoudt dienstverlening gaat de Klant ermee akkoord dat de dienstverlening door andere partijen dan Tyres2C.com kan worden verleend.
3.2. Indien een aanbod een beperkte termijn voor aanvaarding heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
3.3. Een aanbod met een beperkte termijn voor aanvaarding, waaronder wordt begrepen een tijdelijke verlaging van de prijs van een product als onderdeel van een prijsstunt, voor promotionele doeleinden of in geval van verkoop van meerdere producten samen kan alleen tijdens deze termijn aanvaard worden. Het bepaalde in artikel 6:223 lid 2 Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten.
3.4. Een aanbod vervalt indien het product waarop de offerte of het aanbod betrekking heeft niet langer beschikbaar is.
3.5. Ieder aanbod geschiedt enkel schriftelijk, bij gebreke waarvan er geen beroep op kan worden gedaan.
3.6. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeldt.
3.7. Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen en kleuren, welke door Tyres2C.com gebruikt worden in prijscouranten, folders en websites, gelden slechts bij benadering en kunnen Tyres2C.com dan ook niet binden en kunnen geen aanleiding geven voor schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.
3.8. Kennelijke vergissingen en kennelijke fouten in een aanbod zijn niet bindend voor Tyres2C.com, waaronder mede begrepen druk- of spelfouten en foutieve prijsopgaven waarvan het de Klant duidelijk is dat dit een vergissing moet betreffen en (evident) onjuiste afbeeldingen van een product die abusievelijk bij een niet bijbehorend aanbod zijn geplaatst.
3.9. De bevestiging van Tyres2C.com van een bestelling wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. De bevestiging van de bestelling wordt onverwijld langs elektronische weg kenbaar gemaakt aan de Klant.

Artikel 4: Bedenktermijn

4.1. Tyres2C biedt via de Webshop tevens een dienst waarbij het aangekochte product na aanschaffen gemonteerd wordt. Door de montage van de banden is het niet meer mogelijk voor de Klant om zich te beroepen op de wettelijke bedenktermijn die normaliter geldt ingevolge de wetgeving bij een koop op afstand, omdat de overeenkomst tussen Tyres2C en de Klant een gemengde overeenkomst betreft waarbij zowel goederen worden aangeschaft als diensten wordt verleend, waarbij de uitvoering van de overeenkomst binnen de wettelijke bedenktermijn zal plaatsvinden. Indien de Klant producten heeft besteld kan hij deze bestelling kosteloos annuleren tot het moment waarop montage zal plaatsvinden, maar de Klant doet uitdrukkelijk afstand van zijn recht om ontbinding van de overeenkomst te bewerkstelligen, zoals bedoeld in artikel 6:230 t lid 3 Burgerlijk Wetboek en artikel 6:230v lid 8 Burgerlijk Wetboek op grond van de bedenktermijn zoals bedoeld in artikel 6:230p sub d Burgerlijk Wetboek zodra het Montagepunt start met de montage van de producten en het Montagepunt haar verplichtingen is nagekomen.
4.2. Alleen in het geval dat geen montage van de producten zal plaatsvinden, maar enkel goederen worden verkocht geldt hetgeen bepaald in de artikelen 4.3. tot en met 4.11 van deze Voorwaarden. Deze artikelen zijn uitdrukkelijk niet van toepassing in het geval zowel goederen worden verkocht als diensten worden geleverd, zoals bedoeld in artikel 4.1 van deze Voorwaarden.
4.3. Ontbinding op grond van de bedenktermijn is mogelijk door middel van het gebruik van het als Bijlage 1 bijgevoegde formulier, waarbij de instructies bijgevoegd als Bijlage 2 behoren, of door een daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring te doen aan Tyres2C.com.
4.4. Bij de aankoop van producten heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien werkdagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst door de Klant door het afhalen van de producten bij het Montagepunt.
4.5. Gedurende de bedenktermijn is de Klant verplicht om zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Hij is slechts bevoegd het aangeschafte in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het aangeschafte wenst te behouden.
4.6. Indien de Klant de Overeenkomst op grond van het in artikel 4.1 van deze Algemene Voorwaarden bepaalde wil ontbinden dient hij dit aan Tyres2C.com kenbaar te maken.
4.7. Na ontbinding van de Overeenkomst zal de Klant het product met alle geleverde toebehoren en – indien en voor zover redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Tyres2C.com retourneren. Tyres2C.com zal de instructies voor het retourneren verstrekken aan Klant. Hierbij komen de kosten voor terugzending voor rekening van de Klant.
4.8. Na het retourneren van het product aan Tyres2C.com wordt het door de Klant betaalde aankoopbedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde product door Tyres2C.com, terugbetaald.
4.9. Tyres2C.com behoudt het recht om een geretourneerd product te weigeren indien blijkt dat een product beschadigd of incompleet wordt geretourneerd, of de waardevermindering in te houden op het terug te betalen bedrag, zulks naar keuze van Tyres2C.com.
4.10. Uitsluiting van het in artikel 4.1 bepaalde herroepingsrecht geldt voor producten:
a. die door Tyres2C.com tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Tyres2C.com geen invloed heeft.
4.11. Uitsluiting van het herroepingsrecht geldt tevens voor:
a. audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur, indien de Klant hun verzegeling heeft verbroken;
b. kranten of tijdschriften.
4.12. Zakelijke Klanten kunnen zich niet beroepen op het in dit artikel genoemde recht op ontbinding.

Artikel 5: Bestelling, Verzending en Levering

5.1. De op de website van Tyres2C.com aangegeven levertijd van bestellingen geldt als indicatie en niet als fatale termijn. Tyres2C.com behoudt het recht een vervoerder aan te wijzen.
5.2. Leveringen vinden plaats binnen 30 werkdagen na bevestiging door Tyres2C.com, tenzij een andere termijn wordt overeengekomen. Indien niet binnen de toepasselijke termijn geleverd kan worden is de Klant bevoegd om de Overeenkomst te ontbinden.
5.3. In het geval geen montage door een Montagepunt plaatsvindt geldt als plaats van levering het adres van het Montagepunt. Het risico gaat over op de Klant op het moment van aflevering.
5.4. In het geval montage door een Montagepunt plaatsvindt geldt als plaats van levering het adres van de betreffende Montagepunt. Het risico gaat over op de Klant op het moment dat de producten gemonteerd worden.
5.5. De Klant is verplicht de verkochte zaken af te nemen op het moment waarop deze aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de Klant. De Klant zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten en transportkosten, verschuldigd zijn.
5.6. Tyres2C.com behoudt het recht bestellingen in deelleveringen te verzenden en de bijkomende verzendkosten te factureren.
5.7. Tyres2C.com behoudt het recht om de levering op te schorten tot betaling van de koopsom heeft plaatsgevonden.
5.8. Indien de levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn zal Tyres2C.com zich inspannen om een nieuw aanbod te doen voor een gelijkwaardig product. De Klant is in dit geval bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
5.9. Het risico van beschadiging of het ontbreken van producten ligt bij Tyres2C.com tot het moment van bezorging van het product aan het adres dat de Klant heeft opgegeven.
5.10. Leveringen geschieden uitsluitend in Nederland.

Artikel 6: Prijzen en Betalingen

6.1. De prijzen op de Webshop zijn in Nederlandse valuta en inclusief BTW.
6.2. Tyres2C.com behoudt het recht om de overeengekomen prijs van een aangegane Overeenkomst eenzijdig te wijzigen. De Klant heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden zonder bijkomstige kosten.
6.3. Betalingen geschieden via de Webshop en de daarop aangegeven betalingsmethoden.
6.4. De door Tyres2C.com geleverde zaken blijven het eigendom van Tyres2C.com totdat de Klant alle verplichtingen uit de met Tyres2C.com gesloten overeenkomsten is nagekomen.
6.5. Tyres2C.com blijft eigenaar van alle industriële en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Tyres2C.com aan de Klant geleverde zaken en daarin vervatte uitvindingen, tekeningen, ontwerpen, modellen e.d.
6.6. Zakelijke Klanten hebben niet het recht op opschorting of verrekening.

Artikel 7: Garanties

7.1. Tyres2C.com staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Tyres2C.com er tevens voor in dat het product geschikt is voor een ander dan normaal gebruik.
7.2. Een door Tyres2C.com, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien Tyres2C is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
7.3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Tyres2C, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de Klant bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
7.4. Zakelijke Klanten dienen aan te tonen dat de desbetreffende zaak binnen de garantietermijn valt en deze een gebrek vertoont dat binnen de garantie valt.
7.5. Indien bij Zakelijke Klanten geen garantietermijn is overeengekomen geldt een termijn van 3 maanden na aflevering van de desbetreffende zaken. Deze termijn geldt ook na herstel van een gebrekkige zaak.
7.6. Indien de zaak onder de garantie valt, dan heeft Klant recht op herstel van de zaak. Tyres2C.com zal echter alleen overgaan tot vervanging van de zaak indien herstel onredelijk bezwarend wordt geacht. Klant kan slechts vervanging eisen indien herstel onmogelijk blijkt. Transportkosten zijn in dat geval voor rekening van de Klant.
7.7. De fabrieks- of handelsmerken en de type- of identificatienummers of -tekens, die op de door Tyres2C.com afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet worden verwijderd, beschadigd of gewijzigd.
7.8. Ingeval Tyres2C.com overgaat tot herstel dan wel vervanging gedurende de garantietermijn, geschiedt dit door haarzelf dan wel door middel van door haar ingeschakelde bedrijven.

Artikel 8: Persoonsgegevens

8.1. Het is voor Tyres2C.com noodzakelijk om de door de Klant opgegeven persoonlijke informatie te verzamelen, te verwerken en te gebruiken om te kunnen voldoen aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst.
8.2. Tyres2C.com zal alle gegevens vertrouwelijk behandelen.
8.3. De Klant heeft een informatie-, inzage-, correctie- en verzetrecht. De Klant kan hiertoe contact opnemen met Tyres2C.com. Tyres2C.com kan voor de inzage of het doorvoeren van wijzigingen kosten in rekening brengen tot het wettelijke maximum.

Artikel 9: Beperking van aansprakelijkheid en vrijwaringen

9.1 Onder deze Algemene Voorwaarden zal Tyres2C.com niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade veroorzaakt door Tyres2C.com of haar medewerkers of vertegenwoordigers in gevallen waarbij enig verlies of schade niet een redelijkerwijs voorspelbaar resultaat zijn van enige breuk van deze Algemene Voorwaarden door Tyres2C.com, behoudens gevallen van grove schuld of opzet. Indien, na totstandkoming van de overeenkomst, ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren of aan Tyres2C.com niet bekend konden zijn, de overeenkomst niet door Tyres2C.com kan worden nagekomen, geldt zulks ten aanzien van de Klant voor Tyres2C.com als een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht).
9.2 Onder omstandigheden als bedoeld onder artikel 14.1 vallen in ieder geval staking, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie transportonmogelijkheden, invoerbelemmeringen, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van Tyres2C.com alsmede hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, uitsluitingen of andere arbeidsstoornissen en gebeurtenissen welke door Tyres2C.com redelijkerwijs niet te verzekeren zijn.
9.3 Tyres2C.com heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten gedurende twee maanden. Na deze periode zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Tyres2C.com gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Tyres2C.com behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.
9.4 Indien Tyres2C.com reeds ten tijde van het intreden van de overmacht zijn verplichtingen deels is nagekomen of zal kunnen nakomen en indien aan dit gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Tyres2C.com gerechtigd dit gedeelte te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er een afzonderlijke overeenkomst tot stand is gekomen.
9.5 Tyres2C.com heeft geen bevoegdheid tot opschorting indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de Klant recht heeft op vergoeding van enige vorm van schade.
9.6 Tyres2C.com is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Tyres2C.com is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
9.7 Tyres2C.com is alleen aansprakelijk voor directe schade geleden door de Klant, voor zover deze is ontstaan door enkel een aan Tyres2C.com toerekenbare tekortkoming en niet mogelijk vanwege een gebeurtenis waarvoor een andere (rechts)persoon mede aansprakelijk is. Tyres2C.com is niet aansprakelijk voor winstderving, bedrijfsschade of andere niet-directe schade. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan is toegestaan ingevolge art. 7:24 lid 2 BW.
9.8 De Klant vrijwaart Tyres2C.com voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Tyres2C.com toerekenbaar is.
9.9 Indien Tyres2C.com uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden Tyres2C.com zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Tyres2C.com, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Tyres2C.com en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Klant.
9.10 Indien Tyres2C.com aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Tyres2C.com beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
9.11 De omvang van de aansprakelijkheid van Tyres2C.com voor schade, voortvloeiend uit of verband houdend met enige tekortkomingen in de uitvoering van de Overeenkomst of schade die is andere wijze is ontstaan is beperkt tot het bedrag dat in desbetreffende gevallen door de aansprakelijkheidsverzekering van Tyres2C.com wordt uitgekeerd, met een maximum van EUR 2.500.000,- te vermeerderen met het bedrag aan eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden door Tyres2C.com wordt gedragen.
9.12 De aansprakelijkheid van Tyres2C.com voor schade aan zaken veroorzaakt gedurende de tijd dat Tyres2C.com deze zaken onder zich heeft of aan deze zaken werkzaamheden verricht is beperkt tot het bedrag dat in desbetreffende gevallen door de aansprakelijkheidsverzekering van Tyres2C.com wordt uitgekeerd, met een maximum van EUR 5.000,-, te vermeerderen met het bedrag aan eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden door Tyres2C.com wordt gedragen. .
9.13 Tyres2C.com is niet aansprakelijk voor schade waarvoor zij niet verzekerd is, waaronder schade:
a) door (op)geleverde zaken, informatiedragers of programmatuur
b) door fouten, onvolkomenheden of gebreken in adviezen, ontwerpen en analyses bij de ontwikkeling van informatiedragers of programmatuur
c) in verband met het verrichten van handelingen of werkzaamheden aan hardware, informatiedragers of programmatuur.

Artikel 10: Ontbinding

10.1. Indien de Klant zijn verplichtingen jegens Tyres2C.com niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, of hij in staat van faillissement wordt verklaard, of indien hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelestelling of indien hij op andere wijze het beheer over zaken of een deel daarvan verliest, is Klant in verzuim en is elke vordering, die Tyres2C.com te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.
10.2. In gevallen onder artikel 10 lid 1 van deze algemene voorwaarden genoemd, heeft Tyres2C.com het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
10.3. Tyres2C.com is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de Klant te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.
10.4. In geval dat de Klant de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst Tyres2C.com schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen Klant nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.
10.5. De Klant heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen.
10.6. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de Klant geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door Tyres2C.com verrichte prestaties, en heeft Tyres2C.com onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

Artikel 11: Reclames

11.1 Klachten over facturen dienen binnen zeven dagen na ontvangst van de facturen, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan Tyres2C.com kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt aangenomen dat de Klant facturen als juist erkent.
11.2 De Klant is gehouden het geleverde terstond te doen onderzoeken, op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld bij het Montagepunt. Daarbij moet onderzocht worden of het geleverde voldoet aan de kwaliteit en kwantiteit die is overeengekomen, alsmede de eisen die eventueel dienaangaande zijn overeengekomen door partijen. Indien de producten niet voldoen aan de eisen dient de Klant de montage door het Montagepunt te annuleren heeft de Klant het recht de overeenkomst zonder verdere kosten te ontbinden.
11.3 Niet zichtbare gebreken dient de Klant binnen veertien dagen nadat het gebrek is ontdekt of redelijkerwijs had behoren te zijn ontdekt, schriftelijk te melden aan Tyres2C.com.
11.4 Klant dient in een voorkomend geval Tyres2C.com onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.
11.5 Indien een reclame door Tyres2C.com gegrond wordt bevonden, heeft Tyres2C.com het recht naar keuze:
a) de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen;
b) het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen zaken of onderdelen aan Tyres2C.com worden afgegeven;
c) het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
11.6 Eventuele terugzending van zaken aan of van Klant geschiedt voor rekening en risico van de Klant. Tyres2C.com aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voor zover zij desgevraagd voorafgaand aan terugzending met deze terugzending schriftelijk instemt, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door Tyres2C.com op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Tyres2C.com deze zaken aan de Klant afleverde.
11.7 Indien vast komt te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan aan de zijde van Tyres2C.com, daaronder begrepen de onderzoekskosten, geheel voor rekening van de Klant.
11.8 Audio-, video- of datadragers en bij software waarvan het zegel is verbroken of de verpakking is geopend kunnen nooit worden geretourneerd. Dit geldt ook voor producten:
a. die door Tyres2C.com tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
11.9 Reclames geven aan de Klant niet het recht betalingen op te schorten. De Klant blijft gehouden tot afname en betaling van eventuele andere gedane bestellingen in geval van reclames.

Artikel 12: Forum- en rechtskeuze

12.1. Op deze Algemene Voorwaarden en alle andere rechtsbetrekkingen tussen Klant en Tyres2C.com is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
12.2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG 11 april 1980) wordt nadrukkelijk uitgesloten.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Dordrecht en worden op verzoek van de Klant kosteloos toegezonden en zijn daarnaast via internet te raadplegen via http://www.tyres2c.com/algemene-voorwaarden

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

- Aan: Tyres2C.com
Oostelijke Randweg 42A
4782 PZ Moerdijk

Telefoon: 078-68 23 333
E-mail: info@tyresinstock.com


- Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*

- Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

- [Naam consumenten(en)]

- [Adres consument(en)]

- [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Bijlage 2

Modelinstructies voor herroeping

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na:

a) in geval van dienstenovereenkomsten: de dag van de sluiting van de overeenkomst;
b) voor verkoopovereenkomsten: de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.”;
c) voor overeenkomsten waarbij u in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd: de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Tyres2C.com, kantoorhoudende te (4782 PZ) Moerdijk aan de Oostelijke Randweg 42 A, Telefoon: 078 68 23 333, E-mail: info@tyresinstock.com) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het als Bijlage 1 bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

Als u heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt u een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat u ons ervan in kennis heeft gesteld dat u de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen